برای کودکم تا بعدها بداند این روزها چگونه می اندیشیدم

اولین سونوگرافی (91/5/15): قلب رویانی با ضربانات منظم /CRL:4mm/سن حاملگی حدود6هفته و 1 روز

کیست لوتئال حاملگی به قطر 23mm در تخمدان راست

دومین سونوگرافی( 91/6/26): در کاویته رحم یک جنین زنده با ضربان قلب منظم و activity نرمال

پرزانتاسیون جنین متغییر(طرز قرار گرفتن جنین در رحم سفالیک: سر به پایین /بریج: سربه بالا)

حجم مایع آمونیاک متناسب با سن حاملگی

سن تقریبی حاملگی براساس CRL: 63mm معادل (GA=12WK+5DAY)

جفت ANT , 0 GRADE

cul-de-sac خلفی و آدنکس دو طرف آزادند.

NT: 1.6mm

سونوگرافی سوم(91/7/16):

BPD:33mm

HC:117mm

FL:20mm

AC:100mm

age: 15-16wk

EFW:170gr

سنوگرافی چهارم(91/9/22)

موقعیت جنین: سفالیک

bpd:68mm

hc:23.7mm

fl:43mm

ac:199mm

age:25-26wk

EFW:715


سنوگرافی پنجم(91/11/14)

موقعیت جنین: سفالیک

(قطر سر جنین)bpd:83mm

(دور سر)hc:288mm

(طول استخوان ران)fl:59mm

(دور شکمac;295mm

age:32wk

afl(مایع آمنیوتیک):16cm

در این سونوگرافی تاریخ زایمان طبیعی  92/5/1 تعیین شد.


(آخرین سنوگرافی)سونوگرافی 91/12/14

ضربان قلب منظم

activity نرمال

afl(مایع آمنیوتیک):12cm

BPD:89mm

FL:70mm

AC;312mm

age;35wk+5day

پسر گلم مهرادم با این سونوگرافی دکتر بهم گفت که میتونم تورو در اوین روز نو شدن سال 92/1/1 به دنیا بیارم

 نوشته شده توسط مینا  در ساعت 9:35 | لینک  |